Missie en visie

OBS ’t Smelleken biedt leerlingen een rijke leeromgeving

De kennis én vaardigheden die wij aanleren komen daarom op verschillende manieren in ons onderwijs aan de orde.
We maken graag actief gebruik van de verschillen tussen de leerlingen.

Leerlingen krijgen op openbare basisschool ’t Smelleken niet alleen kennis aangereikt door de leerkrachten. We leren de leerlingen ook vaardigheden aan om zelf kennis te vergaren. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden.

Ons uitgangspunt is: we leren van, met en aan elkaar!


De bevlogen school


Wij zijn bevlogen als het gaat om het creëren van een open, veilige, sfeervolle, inspirerende en constante leeromgeving. Een leeromgeving waar ieder kind van welk niveau dan ook gestimuleerd wordt om zo zijn of haar individuele talenten volledig ononderbroken te ontwikkelen. Er staat op deze website informatie over onderwijskundige ontwikkelingen en activiteiten van de school.
Wilt u persoonlijk kennismaken? Dat kan natuurlijk.
In dat geval nodigen wij u uit contact op te nemen met Wim Peters, locatiedirecteur van OBS ’t Smelleken.
 

Een openbare school


Onze school is een openbare school. Het openbaar onderwijs kenmerkt zich door de algemene toegankelijkheid en het pluriforme karakter. Dit betekent dat wij open staan voor alle kinderen ongeacht de maatschappelijke, culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Dit maakt onze school tot een natuurlijke ontmoetingsplaats. Anders gezegd: de leef- en werkgemeenschap van onze school is de maatschappij in het klein. Onze school schept een leef- en werkklimaat waarin respect voor anderen, openheid en waardering voor elkaar voorop staan.
Wij zijn een school waar actief en op veelzijdige basis aandacht besteed wordt aan de diverse levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden die onze samenleving kent. Wij gaan uit van principiële gelijkwaardigheid, waar respect voor elke opvatting voorop staat.

Vandaar onze leus: "Niet apart maar samen”

Een school
… met oog en oor voor open communicatie,
… waar niet de confrontatie, maar de ontmoeting, de dialoog voorop staat,
… met actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen,
… met aandacht voor de individuele verschillen en mogelijkheden van elk kind,
… die duidelijk stelling neemt tegen elke vorm van discriminatie.
Een gezonde school
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 

Een gezonde school

 
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Bewegen en Sport’. Dit is terug te zien aan:
- Een professioneel vakwerkplan bewegingsonderwijs
- Extra aandacht voor motorische vaardigheden
- De bewegingsmogelijkheden buiten de gymlessen om (het derde beweeguur)
- Leerschool voor Fontys Sporthogeschool
Hierbij wordt ‘t Smelleken ondersteund door de combinatiefunctionarissen van de gemeente en de sportcoach van RBOB de Kempen.
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op http://www.gezondeschool.nl