Medezeggenschapsraad 2023-2024

Wat is dat?

Iedere school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, ook wel de MR genoemd. Deze verplichting is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Het doel van de MR is het bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs op de school en hierbij de belangen te behartigen van de leerkrachten, ouders en belangrijker nog de leerlingen van OBS 't Smelleken.

De MR neemt een standpunt in ten opzichte van datgene wat de schooldirectie doet. Het belangrijkste instrument van de MR hierbij is de instemmings- en adviesbevoegdheid. De MR bestaat uit een ouder- en leerkrachten geleding en is hiermee een klankbord voor zowel de ouders als de leerkrachten van 't Smelleken.

Alle ouders/ verzorgers waarvan een kind naar de 't Smelleken gaat en leerkrachten van 't Smelleken kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR indien een plek vrij komt. Een gekozen lid heeft zitting voor twee jaar. Hierna zijn de aftredende leden weer verkiesbaar zolang zij een kind op de 't Smelleken hebben.

De MR zorgt ook voor een afgevaardigde die deelneemt in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze heeft voornamelijk op beleidsniveau overleg met het schoolbestuur van RBOB De Kempen, waarvan OBS 't Smelleken deel uitmaakt. Zo wordt gewaarborgd dat de lokale schoolbelangen ook worden gehoord door het schoolbestuur en wordt de MR uit eerste hand geïnformeerd over bredere en overkoepelende ontwikkelingen.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt alle ouders van de school. Transparantie en toegankelijkheid vinden wij belangrijk. De vergaderingen zijn openbaar.
De MR vergadert over onder andere verbeteringen in het onderwijs, jaarplan, lestijden en vakanties, voorzieningen voor leerlingen, veiligheid in en rondom school. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Voor alle thema's die betrekking hebben op het beleid of de organisatie van de school waarover vragen zijn, dan wel waar ouders zich niet in kunnen vinden, kunt u contact opnemen met de leden van de MR. Meer informatie over de bezetting van de MR verwijzen we u naar de boekenkast in Ouderportaal
 

Hoe kan ik de MR bereiken?

Voor het goed functioneren van de MR is het belangrijk voor ons om contact te houden met de ouders. Met vragen, opmerkingen of ideeën kunt u altijd bij ons terecht.
U kunt ons persoonlijk aanspreken of een e-mail sturen naar mr@obstsmelleken.nl