Visie kindcentrum 't Smelleken

Missie

Op kindcentrum ’t Smelleken werken we samen aan een inspirerende, constante en maatschappelijk bewuste leeromgeving. Een veilige leeromgeving waarin ieder kind zijn eigen talent ontwikkelt. Iedereen wordt gezien en kan zich vol vertrouwen op autonome wijze ontwikkelen.
 

Kernwaarden

  • Autonomie
  • Samen
  • Veiligheid
  • Passie

Visie

Op kindcentrum ’t Smelleken leren kinderen procesgericht, waarbij welbevinden en betrokkenheid centraal staan. De kinderen leren vanuit intrinsieke motivatie, zij leren van en met elkaar en coöperatief. Er is een gebalanceerd aanbod met verschillende werkvormen en balans in aandacht voor praktisch, theoretisch en digitaal leren en tussen cognitieve, sociaal emotionele en kunstzinnige ontwikkeling. Als kinderen kindcentrum ’t Smelleken verlaten, hebben ze geleerd dat elk kind zichzelf mag zijn en kunnen ze, met zelfvertrouwen, meebewegen met de veranderende maatschappij. Zij bezitten hiervoor de nodige basisvaardigheden. Op ’t Smelleken is er wederzijds respect en heeft iedereen oog voor elkaar en de wereld. Kinderen zijn autonoom, zelfredzaam en beschikken over voldoende zelfkennis om (zelf)gestelde doelen te bereiken. De talenten van kinderen worden op Kindcentrum ’t Smelleken vanuit dezelfde pedagogische en didactische visie ontwikkeld. We bieden een aanbod op maat. De teamleden vervullen hierbij een coachende, inspirerende en sturende rol. Er wordt nauw samengewerkt met alle betrokkenen. De doorgaande lijn wordt gewaarborgd waardoor kinderen en teamleden zich optimaal kunnen ontwikkelen. De communicatie is eenduidig en transparant. Wij streven ernaar om de kinderen een uitdagende en rijke speel-/leeromgeving te bieden. Kindcentrum ’t Smelleken werkt samen met de omgeving, ter verrijking van ervaringen en ter ondersteuning van het ontwikkelproces van de kinderen. Ouders participeren op meerdere gebieden en zijn een belangrijke partner in ons kindcentrum. Zowel binnen als buiten het kindcentrum wordt er gebruik gemaakt van elkaars talenten en expertise.
Autonomie Samen Veiligheid Passie

 

Een gezonde school

 
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Bewegen en Sport’. Dit is terug te zien aan:
- Een professioneel vakwerkplan bewegingsonderwijs
- Extra aandacht voor motorische vaardigheden
- De bewegingsmogelijkheden buiten de gymlessen om (het derde beweeguur)
- Leerschool voor Fontys Sporthogeschool
Hierbij wordt ‘t Smelleken ondersteund door de combinatiefunctionarissen van de gemeente en de sportcoach van RBOB de Kempen.
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op http://www.gezondeschool.nl